Projekt Unijny

 

Wniosek dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i mazury 2007-2013
w ramach osi priorytetowej -3 infrastruktura społeczna
Działanie 3.1 - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjna


„Podniesienie jakości kształcenia kadry pracowniczej województwa warmińsko - mazurskiego poprzez stworzenie nowych specjalizacji oraz zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do oferty kształcenia”


W amach tego projektu zostały wykonane następujące prace:
1.zakupiono wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesne stanowiska z profesjonalnym oprogramowanie do grafiki komputerowej oraz sprzęt multimedialny;
2.zakupiono wyposażenie do pracowni, w której będą się odbywały zajęcia praktyczne dla słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych;
3.wyremontowano toalety i przystosowane je dla osób niepełnosprawnych,
4.zamontowano windę w przy ul;. Gałczyńskiego 21: aby zlikwidować bariery dla osób niepełnosprawnych
5.zagospodarowano plac przed budynkiem wykonując parking i dojazd do budynku przystosowując go dla osób niepełnosprawnych;
6.Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku TWP OR przy ul. Gałczyńskiego 21

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl